Katja Witsenburg

Spel Therapie Studio, Supervisie, Training, Coaching, EMDR

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

E-mail Print PDF

Privacyverklaring
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13 mei 2020.

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Katja Witsenburg, therapeut bij en eigenaar van de Spel Therapie Studio
Reeverweg 42, 7217 TG Harfsen, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Zij verkrijgt persoonsgegevens van uzelf en de gegevens die u aan haar verstrekt via email, telefoon en app.

Persoonsgegevens

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Inhoud van communicatie

Doeleinden

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

Grondslagen
Zij verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting (WGBO).

Tevens verwerkt zij i.v.m. gerechtvaardigde belangen:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De verbetering van haar diensten;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening zal Katja Witsenburg geen persoonsgegevens uitwisselen, tenzij u daar expliciet schriftelijk toestemming voor geeft.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard
Zij zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, i.v.m. wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en WGBO. De bewaartermijn voor medische gegevens is 20 jaar en voor financiële gegevens 7 jaar.

Hoe worden uw gegevens beveiligd
Omdat het belangrijk is dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens, heeft Katja Witsenburg passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten
U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u een verzoek doen om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met op met Katja Witsenburg, Reeverweg 42  Harfsen, 0573-431329, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Katja Witsenburg, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Katja Witsenburg kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

Last Updated on Thursday, 14 May 2020 11:10